Vilkår for kjøp av varer gjennom Telenor Tracking Solutions AS sin nettbutikk

 Gjeldende fra 01.10.2020

 1. Hva vilkårene gjelder

Vilkårene gjelder for forbrukerkjøp av varer fra Telenor Tracking Solutions AS gjennom Mitt Spor nettbutikk. Det vises også til Telenor Tracking Solutions AS for kjøp av Telenor Tracking Solutions AS produkter og tjenester og ekomtjenester. Forretningsvilkårene får anvendelse så langt disse passer. Ved eventuell motstrid vil nærværende vilkår gå foran de alminnelige forretningsvilkårene.

 1. Parter

Partene i avtalen er den som er registrert som bestiller av varen gjennom nettbutikken Telenor Tracking Solutions AS (org. nr. 931 241 702). Bestiller må være fylt 18 år.

 1. Skriftlighet

Der det i disse vilkårene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks eller lignende.

 1. Bestillings- og avtaleprosess

Kundens bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos Telenor Tracking Solutions AS, og kunden vil motta en ordrebekreftelse på bestillingen. Avvik mellom kundens bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra Telenor Tracking Solutions AS, som kunden kan velge å akseptere eller takke nei til. Kunden har likevel rett til å gjøre gjeldende sin opprinnelige bestilling såfremt den er i samsvar med Telenor Tracking Solutions AS tilbud.

 1. Forbehold om skrive-/trykkfeil og om varen er utsolgt

Telenor Tracking Solutions AS tar forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme. Dette kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til den informasjonen som er gitt i vår nettbutikk, markedsføring og lignende. Dersom en av partene innså, eller burde ha innsett, at det forelå en skrive-/trykkfeil, er verken Telenor Tracking Solutions AS eller kunden bundet av avtalen. Telenor Tracking Solutions AS forbeholder seg retten til å kansellere hele eller deler av kundens bestilling om varen er utsolgt. Kunden vil bli informert dersom varen er utsolgt, sammen med informasjonen om en eventuell erstatningsvare. Kunden kan velge å akseptere Telenor Tracking Solutions AS nye tilbud, med eventuelle endringer i forhold til kundens opprinnelige bestilling, eller å kansellere bestillingen.

 1. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

 1. Betaling

Betaling skjer i henhold til nærmere avtale mellom Telenor Tracking Solutions AS og kunden. I Telenor Tracking Solutions AS nettbutikk tilbys flere betalingsalternativer og kunden kan selv velge ønsket betalingsmåte. Pakker som ikke er avhentet eller betalt vil bli belastet et gebyr på 99,- for å dekke Telenor Tracking Solutions AS utlegg. Frakt tur/retur og oppkravsgebyr kommer i tillegg og blir beregnet etter Postens satser. Ved manglende betaling vil kravet, eller forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 1. Levering

Telenor Tracking Solutions AS leverer varen til kundens bostedsadresse i Norge. Med bostedsadresse menes den adressen som er registrert i det sentrale folkeregisteret. Varen leveres på den måten, stedet og til det tidspunktet som er angitt i ordrebekreftelsen. Inntil varen overtas av kunden holder Telenor Tracking Solutions AS risikoen, og varen anses som overtatt av kunden når kunden har fått varen i sin besittelse. Dersom kunden har bestilt flere varer, vil disse sendes samlet når de er tilgjengelige på lager.

 

 1. Undersøkelse av varen

Når kunden har mottatt varen skal kunden snarest mulig undersøke om varen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varen har blitt skadet under transport, eller om varen har feil eller mangler. Ved feil eller mangler ved varen kan kunden kontakte Telenor Tracking Solutions AS via support@telenortracking.no

 1. Utsolgt

Dersom en vare er utsolgt, vil Telenor Tracking Solutions AS informere kunden om dette snarest mulig. Kunden vil også motta informasjon om en eventuell ny leveransedato eller erstatningsvare. Se punkt 5.

 1. Reklamasjon

11 a) Forsinkelse fra Telenor Tracking Solutions AS side

Om kunden ikke mottar varen eller levering er forsinket i henhold til avtalen mellom Telenor Tracking Solutions AS og kunden, og dette ikke skyldes forhold på kjøpers side, kan kjøper etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. Det vises her til forbrukerkjøpsloven kapittel 5. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Telenor Tracking Solutions AS informere kunden snarest etter å ha blitt kjent med forsinkelsen. Kunden vil også motta informasjon om, og eventuelt når leveringen kan skje.

11 b) Feil og mangel ved varen

Kunden skal melde fra til Telenor Tracking Solutions AS om eventuelle feil og mangler ved produktet innen rimelig tid etter at kunden har oppdaget disse. Denne informasjonen kan meldes fra om skriftlig eller muntlig. Telenor Tracking Solutions AS har rett til å søke og utbedre produktene dersom de har feil eller mangler. Kunden kan kreve omlevering, prisavslag, erstatning og heving av avtalen, dersom retting av mangler og feil ikke er mulig. Det vises her til forbrukerkjøpsloven § 6. Ved reklamasjon anbefaler Telenor Tracking Solutions AS av bevishensyn at denne sendes skriftlig. Kunden vil motta en skriftlig bekreftelse på sin reklamasjon. Telenor Tracking Solutions AS vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at kunden overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.

11 c) Mislighold fra kjøpers side

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes forhold på Telenor Tracking Solutions AS side, kan Telenor Tracking Solutions AS etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet og kreve erstatning fra kjøperen. Telenor Tracking Solutions AS kan også kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved uavhentede varer som ikke er forskuddsbetalt. Det vises her til forbrukerkjøpsloven kapittel 9.

 1. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Det medfølger et angrerettskjema som kan benyttes til dette formålet. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Telenor Tracking Solutions AS innen rimelig tid. Telenor Tracking Solutions AS er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra tidspunktet Telenor Tracking Solutions AS mottar varen eller henteseddel, eller varen er stilt til Telenor Tracking Solutions AS rådighet.

Kostnadene for returforsendelsen må betales av kjøperen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet, men varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Så fremt det er mulig, skal kjøperen returnere varen i originalemballasjen. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer og DVDer) eller data-maskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

 1. Returrett i forbindelse med 30 dagers åpent kjøp

Telenor Tracking Solutions AS gir deg trygghet med 30 dagers returrett for kjøp av sporingsenheter i nettbutikken. I denne perioden kan du returnere varen med vedlagt frankert returlapp. Angreskjema må fylles ut og returneres sammen med en eller flere sporingsenheter. Åpent kjøp i 30 dager gjelder fra varen er utlevert til kunden, til varen er returnert på postkontoret. Husk kvittering fra postkontoret som bevis dersom noe skulle skje med pakken før vi mottar den.

Sporingsenheten må leveres tilbake med opprinnelig medfølgende utstyr i returesken, som for eksempel ladekabel, ladeplate og deksel. Varer som ved tilbud eller kampanje var inkludert i kjøpet av sporingsenheten må også returneres, og kjøperen skal returnere varen(e) i originalemballasjen.

Telenor Tracking Solutions AS tilbakebetaler hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra tidspunktet Telenor Tracking Solutions AS mottar varen. For eventuell oppsigelse av abonnement må kjøperen kontakte kundeservice. Se vilkår for mobil tjenester

Returretten gjelder kun kjøp av sporingsenheter og varer som ved tilbud eller kampanje var inkludert i kjøpet av sporingsenhet i Telenor Tracking Solutions AS sin nettbutikk. Vi tar forbehold om at returrett kan nektes ved misbruk av ordningen.

Tilstand på sporingsenheten

Sporingsenheten må leveres tilbake til Telenor Tracking Solutions AS i tilnærmet samme stand som den var i da kjøperen mottok den. Med dette menes kosmetisk eller funksjonell tilstand som følger:

 • Forsiden og baksiden av sporingsenheten må vise lite eller ingen tegn på slitasje
 • Ingen synlige skraper eller sprekker i eller på sporingsenheten. Kun svært små merker godtas
 • Ikke knust eller ødelagt
 • Fullt funksjonell med mindre dette er en reklamasjonssak
 • Sporingsenheten må være komplett og uten uautoriserte deler, og ikke være reparert på et uautorisert verksted
 • Det er anbefalt at det benyttes deksel ved bruk av enheten
 • Før sporingsenheten sendes inn må kunden sørge for at:
  • Sporingsenheten kan slås av og på uten problemer
  • Sjekke at tilbehør er inntakt

Skade utover normal slitasje

Dersom sporingsenheten ikke oppfyller kravene til tilstand, må sporingsenheten utbedres for kundens regning før sporingsenheten kan returneres.

30 dagers åpent kjøp gjelder fra 01.10.2023

 1. Klage og klagebehandling

Klage på forbrukerkjøp av en vare kan rettes til Forbrukerrådet.

EUs klageportal kan også brukes hvis klager ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EØS/EU-land.  Klagen inngis her http://ec.europa.eu/odr. Ved klage via EUs klageportal må kunden registrere følgende epostadresse i klageportalens klageskjema: support@telenortracking.no

For begge klageordninger må kunden først ha rettet en klage til Telenor Tracking Solutions AS uten at saken er løst i minnelighet.

 1. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Tvisten skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting.

 Har Telenor Tracking Solution AS slike "alminnelige forretningsvilkår" - hvis ikke så bør nok dere gå gjennom Telenor sine alminnelige vilkår og ta inn ting som endring og annet som må være med.